Sprawozdanie z badań próbki wody – punkt poboru SUW Witów