Gmina Koszyce zakończyła modernizację ujęcia wody w Modrzanach

Zakończyła się modernizacja ujęcia wody w Modrzanach. Inwestycja była możliwa dzięki pożyczce udzielonej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 1 228 339,97 zł. Całkowita wartość zakończonego zadania stanowi kwotę 1 597 524,00 zł. Zadanie pod nazwą „Modernizacja ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w miejscowości Książnice Wielkie wraz z budową zbiorników wody pitnej i modernizacją pompowni wody w Zagaju Książnickim” polegało na wykonaniu 3 kluczowych inwestycji pozwalających na zwiększenie i zmagazynowanie większej ilości uzdatnionej wody oraz polepszeniu parametrów i jakości dostarczanej wody do odbiorców końcowych, czyli mieszkańców sołectw Książnice Wielkie, Zagaje Książnickie, Modrzany, Dolany oraz Jaksice.

W ramach inwestycji wykonano modernizacje istniejących studni głębinowych w ilości 2 szt. ( St-1, St-2 ) wraz z ponownym uruchomieniem do eksploatacji i modernizacją 1 szt. ( St-3), Zmodernizowano stację uzdatniania wody w Książnicach Wielkich poprzez demontaż istniejącego ogrodzenia, wykonanie wjazdu na działkę oraz dojazdu do budynku SUW z kostki brukowej, montaż ogrodzenia panelowego, montaż nowej bramy wjazdowej, dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w budynku SUW, wymiana oświetlenia zewnętrznego terenu SUW na oświetlenie LED, wykonanie instalacji odgromowej, montaż zmiękczacza wody, montaż lamp UV do dezynfekcji wody, montaż układu sterowania i automatyki z wizualizacją stanów pracy, ilości wody podanej do sieci wodociągowej, ciśnienia, kompleksowa wymiana armatury zabudowanej wewnątrz budynku SUW, wymiana złoża filtra pośpiesznego w zbiorniku hydrofiltra, wymiana sprężarki, wymiana armatury pionowej, wymiana 2 chloratorów z instalacją tłoczną, wykonanie koniecznych prac przy budynku stacji uzdatniania wody, w tym wymiana stolarki okiennej, opaska wokół budynku, wymiana obróbek blacharskich, wymiana pokrycia dachowego, roboty towarzyszące i porządkowe.

Wybudowano dwa zbiorniki na wodę uzdatnioną wraz z wykonaniem ogrodzenia, wjazdu na działkę oraz dojazdu do budynku pompowni z kostki brukowej, dostosowano istniejącą instalacje elektryczną w budynku pompowni, wykonano instalacje odgromową, dokonano wymiany zestawu hydroforowego, zamontowano układ sterowania i automatyki z wizualizacją stanów pracy w tym ilości wody podanej do sieci wodociągowej, poziomu wody w zbiorniku.