Informacje

Gmina Koszyce zaliczana jest do regionów o niekorzystnych warunkach hydrogeologicznych, zasoby wód podziemnych są niewielkie i głównym priorytetem gminy były inwestycje wodno – ściekowe.

Obecnie na terenie Gminy Koszyce mamy łącznie 115,5 km sieci kanalizacyjnej, 95,75 km sieci wodociągowej oraz 57 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Przez Gminę przebiega sieć tranzytowa wodociągu o długości 13,5 km. Łącznie posiadamy 42 przepompownie ścieków oraz 10 przydomowych pompowni, system produkcji nawozu o nazie Rabateks oraz nowoczesny samochód asenizacyjny.  Poniżej przedstawiamy historię gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Koszyce.

Początkowo na terenie Gminy  z dwóch ujęć wody:  w Witowie i Modrzanach korzystało siedem miescowości.  W związku z częściowym zwodociągowaniem gminy, w 1991 roku przystąpiono do wykupu działek w miejscowości Włostowice pod budowę biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków, która została oddana do użytku w 1993 roku, obejmując wsie Włostowice, Koszyce oraz część Witowa. Wydajność oczyszczalni ścieków wynosiła wtedy 313 m³ na dobę, była ona wykorzystana w 60 %. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych był i jest w dalszym ciągu rów melioracyjny będący dopływem rzeki Szreniawy. Środki na budowę oczyszczalni pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach oraz fundacji wspomagającej zaopatrzenie wsi w wodę. W 1998 roku rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Modrzany – Zagaje – Książnice Wielkie – Jaksice. W ramach tego etapu wykonane zostało 13,5 km sieci wodociągowej niskociśnieniowej oraz 1 km wodociągu wysokociśnieniowego wraz z przepompownią wody w Zagaju.

W 2005 roku wybudowano dwa krótkie odcinki wodociągu w miejscowościach: Piotrowice Kijańskie ( z włączeniem do wodociągu w Kijanach, gmina Bejsce ) o długości 440 m oraz Morsko ( z włączeniem do istniejącego wodociągu ) o długości 750 m. W 2005 roku dokonano także zasilenia istniejącego wodociągu poprzez włączenie do użytkowania trzeciej studni głębinowej w miejscowości Modrzany. W 2006 roku w celu poprawienia jakości wody zlecono wykonanie wymiany złóż odżelaziająco – odmanganiających wraz z wkładką katalityczną oraz wykonaniem przeglądu kompleksowego urządzeń do uzdatniania wody na stacji w miejscowości Modrzany-Zagaje. W 2006 roku dokonano także włączenia do systemu zapasowej studni w Witowie.

Gmina Koszyce od 1994 roku aktywnie uczestniczy w działaniach Związku Międzygminnego „ NIDA 2000 ” z siedzibą w Starym Korczynie, którego pierwszym strategicznym celem była budowa regionalnego wodociągu w oparciu o ujęcie wody na rzece Nidzie. Cel ten realnie był osiągnięty w 2000 roku, kiedy to wybudowane zostało ujęcie wody. Wybudowano stację uzdatniania wody oraz pierwszy odcinek rurociągu tranzytowego od ujęcia w Starym Korczynie do miejscowości Siedliska w gminie Koszyce – już w 2004 roku woda została doprowadzona na teren gminy Koszyce. Łącznie wybudowano 25 km rurociągu przesyłowego ( w tym 5 km na terenie gminy Koszyce ) wraz z czterema zbiornikami wyrównawczymi i przepompowniami. Pierwszy etap realizowanego zadania szacowany był na 6 mln euro – środki pochodziły z funduszy przedakcesyjnych Phare 2001, natomiast brakujące środki zabezpieczały Gminy jako udziały własne. W latach 2000 i 2001 realizowane były trzy znaczące inwestycje infrastrukturalne mające na celu ochronę środowiska naturalnego, a mianowicie budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Sokołowic o długości 3,1 km, Łapszowa o długości 4,4 km, Witowa o długości 4,4 km. Zadania te były współfinansowane dzięki preferencyjnej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie, a także z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie ( dla miejscowości Witów ). Równolegle z przygotowaniem do zwodociągowania całej gminy wykonywane były prace projektowo – studialne, mające przygotować optymalne projekty modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. W 2004 roku opracowana została koncepcja odprowadzania ścieków obejmująca teren całej gminy. Na bazie tej koncepcji utworzono Aglomerację Gminy Koszyce tworzącą system kanalizacji wraz z istniejącą oczyszczalnią ścieków we Włostowicach. Gmina Koszyce znalazła się w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych w wykazie Aglomeracji o Równoważnej Liczbie Mieszkańców ( RLM ) 7 000, w których oczyszczanie ścieków osiągnie efekt ekologiczny zgodny z wymogami prawa, z liczbą porządkową aglomeracji 138. Utworzona i zatwierdzona Aglomeracja Koszyce stworzyła szanse w pozyskiwaniu środków unijnych na współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni ścieków. Pozyskano dofinansowanie ze ZPOR na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Modrzany, Zagaje, Książnice Wielkie, Morsko – Wroczków, Włostowice o długości 18,2 km. Sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ostatnich latach, wymusiła modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, wykonano ją w 2003 r. Gmina Koszyce w ramach Związków Międzygminnych „NIDA 2000” i „Nidzica” korzystając z Funduszu Spójności przystąpiła do zwodociągowania  i skanalizowania pozostałej części gminy w ramach kontraktu VI  „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce” – część 1;

Zadanie nr 1: Sieć wodociągowa wraz z włączeniem istniejących wodociągów na terenie gminy Koszyce do wodociągu „NIDA 2000” – sieć wodociągowa dla miejscowości Sokołowice, Koszyce Włostowice, Morsko, Witów, Książnice Wielkie o długości 3,875 km.

Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice i Rachwałowice o długości 28,176 km.

Zadanie nr 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice i Rachwałowice o długości 38,936 km.

Zadanie nr 4: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łapszów, Książnice Małe i Biskupice o długości 12,7 km.

Zadanie nr 5: Budowa sieci wodociągowej dla wsi Dolany i części wsi Jaksice o długości 7,327 km. Środki pochodziły w Funduszu Spójności.

Oczyszczalnia zdjęcie 1
Oczyszczalnia zdjęcie 3
Oczyszczalnia zdjęcie 4
Oczyszczalnia zdjęcie 5
Oczyszczalnia zdjęcie 6

W 2009 roku Gmina Koszyce przystąpiła do realizacji Projektu Nr PL 0308 „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Koszyce”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Inwestycja obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej   o długości 31 km w miejscowościach Dolany, Jaksice, Morsko, Sokołowice – Stara Wieś i Kępa Sokołowska, z 14 przepompowniami.W 2010 roku zakończono rozbudowę oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Włostowice.

W związku ze wzrostem ilości ścieków istniejąca oczyszczalnia ścieków nie była w stanie zagwarantować wystarczającego stopnia oczyszczania ścieków i konieczna była jej kompleksowa modernizacja, polegająca na wybudowaniu nowego ciągu technologicznego oczyszczalni opartego na reaktorze sekwencyjnym typu SBR i modernizacji obiektów „starej” oczyszczalni. Schemat technologiczny zmodernizowanej oczyszczalni ścieków opracowany został w oparciu o następujące podstawowe procesy: oczyszczanie mechaniczne ścieków surowych, oczyszczanie biologiczne ścieków, zagęszczanie, odwadnianie i higienizacja osadu mechanicznego. Przepustowość oczyszczalni wynosi min. 700 m³ na dobę a max. 890 m³ na dobę. Środki pochodziły z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2012 roku przystąpiono do wykonywania sieci kanalizacji w miejscowości Koszyce ul. 3 Maja i Przedmieście z włączeniem do istniejącego kolektora sanitarnego. W miejscowości Koszyce wykonano kanalizację grawitacyjną odługości 698, 80m i 20 sztuk studzienek kanalizacyjnych. W miejscowości Biskupice wykonano kanalizację grawitacyjną o długości 671,00 m, kanalizację ciśnieniową odługości 682,20m, przepompownię ścieków, studnię rozprężną betonową oraz 28 studzienek kanalizacyjnych. W miejscowości Jankowice został wykonany wodociąg o długości 2,262 km z włączeniem do wodociągu w gminie Bejsce. Środki pochodziły z PROW.

Obecnie na terenie Gminy działa łącznie 57 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. W 2014 roku w ramach projektu: ,, Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Koszyce” wybudowano 52 sztuk w miejscowościach: Biskupice, Dolany, Zagaje, Jankowice, Rachwałowice, Książnice Wielkie, Piotrowice, Siedliska i Witów. Łączny koszt przedsięwzięcia to 673 998,18 zł. Inwestycja została wykonana dzięki pozyskaniu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – dotacja 45%, pożyczka 45% oraz  10%  wkładu własnego ludności. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków powstały w miejscach gdzie koszty budowy sieci kanalizacyjnej były zbyt wysokie i inwestycja stawała się nie opłacalna.

7

W 2014 r. zrealizowano inwestycję  pn. „Gospodarcze wykorzystanie osadów ściekowych w Gminie Koszyce.” Proces polega na przetwarzaniu osadu ściekowego w ilości około 600 ton / rok, poprzez jego osuszenie a następnie dodanie do niego wapna. W efekcie produktem końcowym jest nawóz  wykorzystywany rolniczo przez mieszkańców Gminy Koszyce dopuszczony do obrotu zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi nr G – 541 / 15.

Miejsce produkccji nawozu

W dniu 26 czerwca 2015r. Gmina Koszyce w ramach dofinansowania przez Samorzad Województwa Małopolskiego otrzymała jako wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) specjalny samochód asenizacyjny marki MAN TGM o wartości 761 370,00zł. Dotacja z PROW wynosiła 470 475,00zł.

Celem tej operacji jest poprawa funkcjonowania systemu gospodarki ściekowej w Gminie Koszyce.

8