Obowiązek przyłączania nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koszyce

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządków w gminach. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Z obowiązku tego nie zwalnia właściciela wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo), ponieważ gromadzenie ścieków bytowo-gospodarczych (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a ww. ustawy) w celu wywozu ich do oczyszczalni ścieków ustawodawca traktuje jako przejściowe i dopuszczalne tylko tam, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Taki sposób pozbywania się z nieruchomości nieczystości ciekłych może odbywać się do czasu budowy w pobliżu sieci kanalizacyjnej.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej będzie skutkowało wydaniem decyzji nakazującej wykonanie powyższego obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i w konsekwencji nałożeniem grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie budynku do kanalizacji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. 1619 j.t. z późn. zm.)

Konsekwencją niespełnienia obowiązku jest nałożenie na zobowiązanego grzywny w celu przymuszenia. Zgodnie z art. 121 § 1 grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Art 121 § 2 i 3 ustawy stanowią, iż każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, kwoty 50.000 zł. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

 W związku z powyższym apelujemy o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.