Wodomierz rzecz nietykalna

Jednym z podstawowych obowiązków właściciela jest dbałość o pomieszczenie, w którym jest tzw. podejście do urządzenia pomiarowego – wodomierza, tak, by nie doszło do przypadkowego zerwania plomb zabezpieczających. W związku z czym podajemy kilka najistotniejszych spraw dotyczących prawidłowego zabezpieczenia tego urządzenia pomiaru zużycia przed nieuprawnionym jego demontażem lub ingerencją osób nieuprawnionych.

Plomba ma być wykonana przy użyciu tworzywa, drutu miedzianego lub linki ( przewód zabezpieczający ) wykonanej z materiału niekorodującego. W przypadku stwierdzenia zerwania, bądź uszkodzenia plomby, obowiązkiem właściciela jest natychmiastowe zgłoszenie takiego przypadku do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach z podaniem przyczyn. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jako jedyna jednostka do tego uprawniona, wykonuje zabezpieczenia wodomierza (plomby na złączach ). W przypadku stwierdzenia zerwania lub uszkodzenia plomby legalizacyjnej, wodomierz musi być wymieniony na nowy, na koszt klienta. Wszelkie oznaki korozji na zabezpieczeniu plomb wymagają również natychmiastowego zgłoszenia . Jeżeli właściciel przewiduje prace na instalacji wewnętrznej (za wodomierzem), kiedy zachodzi konieczność odłączenia wodomierza na złączach, powinien o tym fakcie powiadomić Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przed przystąpieniem do robót.
 
 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001 r., poz. 747 z późniejszymi zmianami, Rozdział 6, Przepisy karne i pieniężne, Art. 28).
 
1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1) Uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji meteorologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) Nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

3. (uchylony)
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości 10000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001 r., poz. 747 z późniejszymi zmianami, Rozdział 6, Przepisy karne i pieniężne, Art. 28).