Przypomina się o zakazie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszycach informuje, że wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje.

Informujemy, że przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U Nr. 123 z 2006r. poz. 858 z późn. zm.) zabrania wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Powyższy zakaz określa również zawarta umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 28 ust. 4 i 4a powołanej wyżej ustawy, stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny do 10000,00 zł.

Ponadto, w razie wystąpienia szkód będących następstwem wylania ścieków z kanalizacji sanitarnej, odbiorcy którzy odprowadzają wody opadowe i drenażowe poprzez kanalizację sanitarną zostaną pociągnięci do współodpowiedzialności finansowej za zaistniałe szkody.